ดัชนีรายได้ ดัชนีราคา และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรประจำเดือนมิถุนายน 2561
และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม 2561 – สิงหาคม 2561

 
1. ดัชนีรายได้เกษตรกร
ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนมิถุนายน 2561 อยู่ที่ระดับ 137.13 เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 4.27 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.17 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา สับปะรด ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม ในขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลงร้อยละ 3.60 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา สับปะรด และสุกร
 
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
รายการ 2559 2560 2560 2561
ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 มิถุนายน กรกฎาคม(p)
รายได้เกษตรกร 3.27 2.77 16.77 -6.47 -2.37 6.12 4.27 9.87
ผลผลิตสินค้าเกษตร 0.03 5.71 10.81 2.03 11.35 12.88 8.17 7.31
ราคาสินค้าเกษตร 3.24 -2.77 4.42 -9.64 -12.32 -5.99 -3.60 2.39
หมายเหตุ : %YoY คือ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา, p คือ preliminary (ตัวเลขเบื้องต้น)                               
ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
      2.1 ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนมิถุนายน 2561 อยู่ที่ระดับ 129.32 ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 3.60 ซึ่งลดลงในหลายกลุ่มสินค้า และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 1.34


 
--  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา  --
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
          - มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ส่งผลให้ผลผลิตมันสำปะหลังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการมันสำปะหลัง ประกอบกับราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอยู่ ในเกณฑ์สูง
          - มังคุด ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย จากสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลต่อการติดดอกออกผลของผลไม้ในช่วงต้นปี
          - ทุเรียน ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีความต้องการของตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
          - ไข่ไก่ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะการค้าชะลอตัวตามความต้องการใช้ที่ลดลงจากปกติ แต่มีมาตรการเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศ
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
          - ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณยางออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
          - สับปะรด ราคาลดลงเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกกระจุกตัว และโรงงานแปรรูปปรับราคารับซื้อลดลง
          - สุกร ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการบริโภคชะลอตัวลง
 
--  เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา  --
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
          - ปาล์มน้ำมัน ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผลผลิตปาล์มทะลายลดลง
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
          - สับปะรด ราคาลดลงเนื่องจากการส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดชะลอตัวต่อเนื่อง
          - ไก่เนื้อ ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น
 
2.2 จำแนกตามกลุ่มสินค้า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนมิถุนายน 2561 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาและเดือนที่ผ่านมา
1) กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.27 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่  มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.72 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2) กลุ่มไม้ยืนต้น
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 18.23 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 4.75 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
3) กลุ่มไม้ผล
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 17.36 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สับปะรด เงาะโรงเรียน และลิ้นจี่
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 12.97 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สับปะรด ทุเรียน และลิ้นจี่
4) กลุ่มพืชน้ำมัน
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 4.49 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ มะพร้าว
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.80 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
5) กลุ่มพืชไม้ดอก
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 37.47 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 18.07
6) กลุ่มปศุสัตว์ 
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 8.41 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร และไก่เนื้อ
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 0.76 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร และไก่เนื้อ
7) กลุ่มประมง
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 18.76 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.01

 
 
3. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนมิถุนายน 2561 อยู่ที่ระดับ 106.04 เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 8.17 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง  ร้อยละ 7.57


 
--  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา  --
          - สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรด ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม
          - สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ทุเรียน ลิ้นจี่ และสุกร
--  เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา  --
          - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา เงาะโรงเรียน ไก่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม
          - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน และสับปะรด

 

4. แนวโน้มดัชนีรายได้ ราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561
 
4.1 เดือนกรกฎาคม 2561
       แนวโน้มรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนกรกฎาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 134.42 เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2560 ร้อยละ 9.87 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.31 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา สับปะรดปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และลิ้นจี่ ในขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ลำไย มังคุด ลองกอง และไข่ไก่

4.2 สินค้าสำคัญที่มีผลผลิตออกมากในช่วงเดือนสิงหาคม 2561
          - ยางพารา คาดว่าผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจากเกษตรกรเริ่มเปิดกรีดยาง ขณะที่ผู้ซื้อต้องการยางเพื่อส่งมอบ
ส่งผลให้ดัชนีราคาปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
          - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน เนื่องจากข้าวโพดฤดูกาลใหม่ (ปี 2561/62) ทยอยออกสู่ตลาด
          - สุกร คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น เป็นผลจากสภาพอากาศที่เย็นลงในช่วงฤดูฝน ทำให้สุกรโตเร็ว ส่งผลให้ดัชนีราคามีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ


4.3 เดือนสิงหาคม 2561
          - ดัชนีรายได้เกษตรกร คาดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
          - ดัชนีราคา คาดว่าจะทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เงาะโรงเรียน สุกร และไข่ไก่