ดัชนีรายได้ ดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรประจำเดือนตุลาคม 2561
และแนวโน้มเดือนพฤศจิกายน 2561 - ธันวาคม 2561
 
1. ดัชนีรายได้เกษตรกร
        ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนตุลาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 169.75 เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 3.86 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.25 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ลองกอง ปาล์มน้ำมัน และไก่เนื้อ ในขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.37 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไก่เนื้อ
 
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
รายการ 2560 2560 2561
ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง ครึ่งปีแรก ไตรมาส 3 กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน(p)
รายได้เกษตรกร 3.84 17.42 -5.17  1.10   2.43  -3.96   3.86 2.27
ผลผลิตสินค้าเกษตร 6.81 11.45 3.48  12.35   5.93   2.17   4.25 2.36
ราคาสินค้าเกษตร -2.78 4.42 -9.65  -9.15  -3.30  -6.00  -0.37 -0.09
หมายเหตุ: %YoY คือ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา, p คือ preliminary (ตัวเลขเบื้องต้น)                     
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 


2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
        2.1 ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนตุลาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 126.79 ลดลงจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 0.37 ซึ่งลดลงในหลายกลุ่มสินค้า และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.87
 

 
-- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา --
        สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์มีความต้องการ และแข่งกันรับซื้อ
- สุกร ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง จากการที่ภาคเอกชนและเกษตรกรรายย่อยลดปริมาณการผลิต
        สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากมีการชะลอซื้อขายในตลาดล่วงหน้าจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศเศรษฐกิจหลัก
- ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาวะการค้าในประเทศและ การส่งออกชะลอตัว
- ไก่เนื้อ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาวะการค้าชะลอตัวจากสถานศึกษาปิดภาคเรียน และอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจ

-- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา --
        สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าที่คาดการณ์ ประกอบกับรัฐดำเนิโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62
- มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิต  ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันและลานมันสำปะหลัง
         สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- ไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตส่วนเกินคงเหลือสะสมในระบบมาก ส่งผลให้ผลผลิตมีมากกว่าความต้องการบริโภค
- กุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลงเนื่องจากมีการแข่งขันด้านราคาจากประเทศผู้ส่งออกมากขึ้น ทำให้ราคากุ้งในตลาดโลกปรับตัวลดลง ส่งผลให้ราคากุ้งภายใน ประเทศปรับลดลงเช่นกัน

 
        2.2 จำแนกตามกลุ่มสินค้า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม 2561 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาและเดือนที่ผ่านมา
1) กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.27 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.89 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2) กลุ่มไม้ยืนต้น
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 13.53 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.61 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
3) กลุ่มไม้ผล
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 0.08 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สับปะรด และลองกอง
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.48 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่  สับปะรด
4) กลุ่มพืชน้ำมัน
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 26.65 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าว
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 4.77 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
5) กลุ่มพืชไม้ดอก
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 30.93 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.14
6) กลุ่มปศุสัตว์ 
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.30 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร และไข่ไก่
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 2.77 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่
7) กลุ่มประมง
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 23.29 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 5.18

 

3. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
        
ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนตุลาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 133.89 เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 4.25 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมาดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.35
 

 
-- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา --
          สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ลองกอง ปาล์มน้ำมัน และไก่เนื้อ
          สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ สับปะรด สุกร และไข่ไก่
 
-- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา --
        สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา สับปะรด และไข่ไก่
        สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ลองกอง สุกร และไก่เนื้อ

 

4. แนวโน้มดัชนีรายได้ ราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
        4.1 เดือนพฤศจิกายน 2561
        แนวโน้มรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนพฤศจิกายน 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 2.27 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.36 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไก่เนื้อ ในขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.09 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน  ไก่เนื้อ และไข่ไก่
        4.2 สินค้าสำคัญที่มีผลผลิตออกมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากเป็นช่วงเดือนที่ เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก ส่งผลให้ผลผลิตยังคงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
- ยางพารา และปาล์มน้ำมัน เนื่องจากผลผลิตจะออกสู่ตลาดตามฤดูกาล
- ข้าวเปลือก เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต
         4.3 เดือนธันวาคม 2561
- ดัชนีรายได้เกษตรกร คาดว่าจะทรงตัว
- ดัชนีราคามีแนวโน้มลดลง ขณะที่ดัชนีผลผลิตคาดว่าจะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

 
 ดาวน์โหลดเอกสาร
    1. รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร ( TH / EN )
    2. Executive Summary ( TH / EN 
    3. Infographic ( TH / EN )