ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนมกราคม 2564
 
         
1. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
      ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนมกราคม 2564 อยู่ที่ระดับ 149.83 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.86 จากเดือนมกราคม 2563 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 148.55 เนื่องจากสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไก่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตลดลง ได้แก่ อ้อย และหอมแดง
      ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2563 (ที่อยู่ระดับ 163.85) ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 8.56 โดยสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง

 
 
  
 
2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
      
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ณ เดือนมกราคม 2564 อยู่ที่ระดับ 144.45 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.07 จากเดือนมกราคม 2563 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 134.91
      เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2563 (ที่อยู่ระดับ 144.32) ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09 มีรายละเอียด ดังนี้


  
 
2.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2563
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
     - อ้อย ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน ประกอบกับคุณภาพผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้ประสิทธิภาพการหีบสกัดน้ำตาลต่อตันอ้อยดีขึ้น อีกทั้งประเทศคู่แข่งประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้การส่งออกล่าช้า
     - หอมแดง ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการมีความต้องการเพื่อการส่งออกอย่างต่อเนื่อง
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
     - ไก่เนื้อ ราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการบริโภคภายในประเทศยังคงชะลอตัว
     - กุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลง เนื่องจากความต้องการบริโภคภายในประเทศยังคงชะลอตัวจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวซบเซา ประกอบกับความไม่เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการบริโภคสัตว์น้ำ
 
2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
     - ข้าวเปลือกเจ้า ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดโลกมีความต้องการข้าวไทยมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ส่งออกข้าวไทยเสนอราคารับซื้อที่สูงขึ้น เพื่อจูงใจให้เกษตรกรนำข้าวออกมาจำหน่าย
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
     - มันสำปะหลัง ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีปัจจัยกดดันราคาในประเทศและราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันเส้นไปต่างประเทศ จากการที่ผู้ส่งออกต้องตัดราคากับคู่แข่งขันในการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปจีน
 
 

3. ดัชนีรายได้เกษตรกร
      ดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนมกราคม 2564 อยู่ที่ระดับ 216.43 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.00 จากเดือนมกราคม 2563 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 200.40 เป็นผลมาจาก ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.07 และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.86
 
 

 4. สรุป
       ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรในเดือนมกราคม 2564 มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.07 และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.86 ส่งผลทำให้ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.00 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2563

 
ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
  2562 2563 มกราคม
2564
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
ดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตร
0.84 -0.42 0.01 -3.26 -13.32 -4.27 -1.25 1.23 0.86
ดัชนีราคา
สินค้าเกษตร
-0.94 2.02 2.55 3.77 8.64 -1.41 6.30 11.06 7.07
ดัชนีรายได้เกษตรกร -0.10 1.59 2.56 0.39 -5.84 -5.62 4.98 12.43 8.0
 หมายเหตุ : %YoY คือ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา                                                                             
 ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 


 
 
♦ ♦ ดาวน์โหลดเอกสาร ♦ ♦

  รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

♦  Infographic TH / EN


 

รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเดือนกุมภาพันธ์ 2564
จะเผยแพร่ภายใน วันที่ 25 มีนาคม 2564

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 579 8247