ดัชนีรายได้ ดัชนีราคา และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรประจำเดือนมิถุนายน 2562
และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562
1. ดัชนีรายได้เกษตรกร
     ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ที่ระดับ 144.02 เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2561 ร้อยละ 6.67 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.16 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา สับปะรด ทุเรียน และสุกร และดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.48 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา ลองกอง มังคุด ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ และไข่ไก่
 
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
รายการ 2561 2561 2562
ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง ไตรมาส 4 ไตรมาส 2 พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม(p)
รายได้เกษตรกร 0.77 -0.10 2.41 -0.07 0.40 0.71 6.67 4.56
ผลผลิตสินค้าเกษตร 6.81 9.67 4.58 1.08 -1.57 0.20 0.48 1.04
ราคาสินค้าเกษตร -5.66 -8.91 -2.07 -1.14 2.00 0.51 6.16 3.48
หมายเหตุ: %YoY คือ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา, p คือ preliminary (ตัวเลขเบื้องต้น)                                                 
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

 
2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
      2.1 ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือน มิถุนายน 2562 อยู่ที่ระดับ 137.87 เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2561 ร้อยละ 6.16 ซึ่งเพิ่มขึ้นในหลายกลุ่มสินค้า และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.20


 
-- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา --
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
       - ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการใช้ในประเทศมากขึ้นตามนโยบายภาครัฐ ประกอบกับมีมรสุมทำให้ปริมาณน้ำยางพาราออกสู่ตลาดน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้จะเป็นช่วงเริ่มเปิดกรีดหน้ายาง
       - สับปะรด ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูป
       - ทุเรียน ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับเป็นช่วงปลายฤดูของผลผลิตทางภาคตะวันออก
       - สุกร ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ จากการที่เกษตรกรปลดระวางแม่สุกรจากความกังวลต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาด

สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
       - มันสำปะหลัง ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการของผู้ประกอบการ ประกอบกับภาวะการค้าชะลอตัว ซึ่งภาครัฐได้เตรียมแนวทางบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหามันสำปะหลัง ปี 2561/62 ทั้งระบบแล้ว อาทิ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เป็นต้น
       - ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาครัฐได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือ โดยเพิ่มกำลังการบริโภคน้ำมันปาล์มในประเทศเพื่อดูดซับผลผลิตออกจากระบบ อาทิ การนำน้ำมันปาล์มไปผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง การลดราคาน้ำมันไบโอดีเซล บี 20 และการส่งเสริม   การบริโภคน้ำมันปาล์มผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ
 
-- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา --
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
       - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากเข้าสู่ช่วงสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา
       - ไข่ไก่ ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการจากมาตรการขอความร่วมมือปลดแม่ไก่ยืนกรง

สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
       - มังคุด ราคาลดลง เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับมีฝนทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพของมังคุด แต่อย่างไรก็ตามได้มีการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 3 ระยะ ตั้งแต่ระยะก่อนเก็บเกี่ยว ระยะเก็บเกี่ยว และระยะหลังเก็บเกี่ยว เพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
 
 
2.2 จำแนกตามกลุ่มสินค้า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนมิถุนายน 2562 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ  ปีที่ผ่านมาและเดือนที่ผ่านมา
1) กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 5.30 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.77 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2) กลุ่มไม้ยืนต้น
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.23 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.72 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา
3) กลุ่มไม้ผล
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.95 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ทุเรียน สับปะรด ลองกอง และลิ้นจี่
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.72 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ทุเรียน สับปะรด เงาะ และลิ้นจี่
4) กลุ่มพืชน้ำมัน
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 22.35 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 42.51 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
5) กลุ่มพืชไม้ดอก
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 76.27 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 117.88
6) กลุ่มปศุสัตว์ 
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.44 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.35 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร และไข่ไก่
8) กลุ่มประมง
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.80 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.96

 
3. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
      ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ที่ระดับ 104.46 เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2561 ร้อยละ 0.48 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 5.00
 

 
-- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา --
       สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา ลองกอง มังคุด ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ และไข่ไก่
       สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ ทุเรียน สับปะรด เงาะ และกุ้งขาวแวนนาไม
 
-- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา --
       สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา สับปะรด สุกร และไก่เนื้อ
       สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ทุเรียน เงาะ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม

 
4. แนวโน้มดัชนีรายได้ ราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562  
       4.1 เดือนกรกฎาคม 2562
             แนวโน้มรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนกรกฎาคม 2562 คาดว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2561 ร้อยละ 4.56 เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.48 โดยสินค้าสำคัญที่คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา สับปะรด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทุเรียน สุกร และไก่เนื้อ และดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.04 โดยสินค้าสำคัญที่คาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และ กุ้งขาวแวนนาไม ทั้งนี้ สินค้าสำคัญที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนนี้ ได้แก่ มังคุด และเงาะ
 
       4.2 เดือนสิงหาคม 2562
             คาดว่าดัชนีรายได้เกษตรกรจะขยายตัว ดัชนีราคามีแนวโน้มขยายตัวเล็กน้อย และดัชนีผลผลิตจะทรงตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา


 
 ดาวน์โหลดเอกสาร
    1. รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร
    2. Executive Summary ( TH / EN 
    3. Infographic ( TH / EN )