ดัชนีรายได้ ดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรประจำเดือนสิงหาคม 2561
และแนวโน้มเดือนกันยายน 2561 - ตุลาคม 2561

 
1. ดัชนีรายได้เกษตรกร
    ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 148.07 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 4.84 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.06 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา ลองกอง มังคุด ปาล์มน้ำมัน และไก่เนื้อ ในขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 2.98 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไก่เนื้อ
 
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
 
รายการ 2559 2560 2560 2561
ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน(p)
รายได้เกษตรกร 3.32 2.75 16.80 -6.53 -2.13 6.52 4.89 4.84 2.28
ผลผลิตสินค้าเกษตร 0.07 5.71 10.86 2.01 11.56 13.23 5.79 8.06 8.84
ราคาสินค้าเกษตร 3.24 -2.80 4.40 -9.76 -12.27 -5.93 -0.85 -2.98 -6.02
หมายเหตุ : %YoY คือ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา, p คือ preliminary (ตัวเลขเบื้องต้น)              
ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
 
2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
     2.1 ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 125.60 ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 2.98 ซึ่งลดลงในหลายกลุ่มสินค้า และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 2.16
 
-- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา --
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
     
- มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างเพาะปลูกฤดูใหม่ ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการส่งออกมันสำปะหลัง
     - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ
     - ลำไย ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าที่คาดการณ์ ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอความต้องการ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน แม้ว่าอยู่ในช่วงที่ผลผลิตออกกระจุกตัว
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
     
- ข้าวเปลือกเจ้า ราคาลดลงเล็กน้อย เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มภาคกลางทั้ง 13 ทุ่งเริ่มทยอยออกสู่ตลาดและเพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำหลากในช่วงเดือนตุลาคม
     - ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการจากต่างประเทศที่ลดลง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากภัยพิบัติในญี่ปุ่น และความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน
     - ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการน้อยกว่าผลผลิต อีกทั้งยังมีสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการส่งออกชะลอตัว
     - ไก่เนื้อ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตยังคงออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการใช้และบริโภค
 
-- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา --
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
     
- สับปะรด ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากอยู่ในช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว และสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนตกชุก ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ
     - สุกร ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการบริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอ ประกอบกับภาครัฐขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการขายในราคาที่สะท้อนตลาดและต้นทุน
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
     - ลองกอง ราคาลดลงเนื่องจากเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
     - มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากเกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกำหนด ประกอบกับฝนตกชุกในแหล่งเพาะปลูก ทำให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามกำหนด
 
2.2 จำแนกตามกลุ่มสินค้า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม 2561 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาและเดือนที่ผ่านมา
1) กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.00 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 2.23 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2) กลุ่มไม้ยืนต้น
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 19.65 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.59 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
3) กลุ่มไม้ผล
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.70 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ทุเรียน ลำไย และลองกอง
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 6.12 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ลองกองเงาะโรงเรียน และมังคุด
4) กลุ่มพืชน้ำมัน
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 15.82 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าว
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 11.12 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าว
5) กลุ่มพืชไม้ดอก
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 24.13 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.88
6) กลุ่มปศุสัตว์ 
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 5.55 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร และไก่เนื้อ
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.25 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร และไข่ไก่
7) กลุ่มประมง
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 13.61 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 2.84

3. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
     ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 117.89 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 8.06 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.98
 

 
 
-- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา --
     - สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา ลองกอง มังคุด ปาล์มน้ำมัน และไก่เนื้อ
     - สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ สับปะรด มันสำปะหลัง สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม
 
-- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา --
     - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ลองกอง และไก่เนื้อ
     - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ สับปะรด มะพร้าว และสุกร
 

4. แนวโน้มดัชนีรายได้ ราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2561
 
4.1 เดือนกันยายน 2561
แนวโน้มรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนกันยายน 2561 อยู่ที่ระดับ 157.09 เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2560 ร้อยละ 2.28 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.84 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และลองกอง ในขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 6.02 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว สุกร ไก่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม
 
4.2 สินค้าสำคัญที่มีผลผลิตออกมากในช่วงเดือนกันยายน 2561
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน เนื่องจากข้าวโพดฤดูกาลใหม่ (ปี 2561/62) ทยอยออกสู่ตลาด
- ไข่ไก่ คาดว่าผลผลิตมีเพียงพอกับความต้องกาของตลาด
- สุกร คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และมีมากกว่าความต้องการบริโภค
 
4.3 เดือนตุลาคม 2561
- ดัชนีรายได้เกษตรกร คาดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
- ดัชนีราคา คาดว่าจะทรงตัว เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร และไข่ไก่

 
 ดาวน์โหลดเอกสาร
    1. รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (TH / EN)
    2. Executive Summary ( TH / EN
    3. Infographic ( TH / EN)