ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 
         
1. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
       ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร โดยวัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อยู่ที่ระดับ 138.02 ลดลงร้อยละ 4.54 จากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 144.59 เนื่องจากสินค้าเกษตรสำคัญมีผลผลิตลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สับปะรด และหอมแดง ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ไก่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม
       เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2563 ที่อยู่ระดับ 149.82 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 7.87 โดยสินค้าเกษตรสำคัญที่มีผลผลิตลดลง อาทิ อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หอมแดง และไข่ไก่ ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น อาทิ ไก่เนื้อ


 
  
 

2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
     
ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร โดยวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 อยู่ที่ระดับ 137.19 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.67 จากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 126.25
       เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2563 ที่อยู่ระดับ 135.17 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.50
มีรายละเอียด ดังนี้


  
 

2.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  • สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
      - สับปะรด ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ส่งผลทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง
      - ปาล์มน้ำมัน ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมกลุ่มพลังงานที่เพิ่มการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จากการมีมาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งช่วยดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบได้ค่อนข้างมาก
      - หอมแดง ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าความต้องการบริโภคภายในประเทศ ประกอบกับผู้ประกอบการต้องการส่งออกไปยังตลาดใหม่ในต่างประเทศ อาทิ ปากีสถาน บังคลาเทศ ที่เริ่มสั่งซื้อหอมแดงของไทยมากขึ้น
  • สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
      - ยางพารา ราคาลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นอุปสรรคในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของประเทศจีน รวมถึงการเลื่อนการส่งมอบยาง ทำให้การซื้อขายชะลอตัว รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่กระเตื้องขึ้น
      - กุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลง เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศยังคงชะลอตัว นักท่องเที่ยวลดน้อยลง จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับเกษตรกรเร่งจับกุ้งออกจำหน่าย เพื่อเลี่ยงความเสียหายจากโรคระบาด
 
2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา
  • สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
      - สุกร ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งออกสุกรสดและผลิตภัณฑ์ที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
  • สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
      - ไก่เนื้อ ราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคภายในประเทศและการแปรรูปเพื่อการส่งออกมีไม่มากนัก
 

 
3. ดัชนีรายได้เกษตรกร
      ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร โดยวัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อยู่ที่ระดับ 189.36 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.73 จากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 182.54 ซึ่งเป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.67 ถึงแม้ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรจะปรับตัวลดลง ร้อยละ 4.54 ก็ตาม
 
  
 


 4. สรุป
      ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 4.54 ในขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.67 ส่งผลทำให้ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.73 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
  2561 2562 2563
Q1 Q2 Q1 Q2 มกราคม กุมภาพันธ์
ผลผลิตสินค้าเกษตร 9.79 15.50 1.84 -0.68 -3.85 -4.54
ราคาสินค้าเกษตร -11.93 -5.40 -0.69 2.40 9.17 8.67
รายได้เกษตรกร -3.30 9.26 1.14 1.70 4.96 3.73
หมายเหตุ: %YoY คือ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา                                                              
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
 
 
♦ ♦ ดาวน์โหลดเอกสาร ♦ ♦

1. รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

2. Infographic  (TH / EN)