ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนตุลาคม 2563
 
         
1. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
     ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนตุลาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 132.46 ลดลง ร้อยละ 0.20 จากเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 132.71 เนื่องจากสินค้าเกษตรสำคัญมีผลผลิตลดลง ได้แก่ ยางพารา ลองกอง สับปะรด และกุ้งขาวแวนนาไม ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไก่เนื้อ และไข่ไก่
     ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2563 (ที่อยู่ระดับ 133.86) ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 1.05 โดยสินค้าเกษตรสำคัญที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


 
  
 

2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
     
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ณ เดือนตุลาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 141.37 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.42
จากเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 125.75
     เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2563 (ที่อยู่ระดับ 139.11) ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.62


  
 
2.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2562
  • สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
          - ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยจากภาวะฝนตกชุกในแหล่งผลิต ขณะที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นจากปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ เช่น โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจคมนาคม ประกอบกับมีความต้องการของผู้ประกอบการแปรรูปจากการขยายตัวของการผลิตถุงมือยางและยางยืด
          - ลองกอง ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าความต้องการ และไม่กระจุกตัวมาก รวมทั้งคุณภาพตรงความต้องการของตลาด (ผิวไม่ดำ เป็นช่อ) จากการกระจายผลผลิตที่รวดเร็ว
          - สับปะรด ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากแหล่งผลิตส่วนใหญ่ประสบภาวะแห้งแล้ง ติดผลน้อย ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูป
          - กุ้งขาวแวนนาไม ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น จากภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งมีความต้องการของห้องแช่เย็นเพื่อซื้อเก็บเข้าสต็อกรอส่งมอบตามคำสั่งซื้อ
  • สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
          - ไก่เนื้อ ราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการบริโภค รวมทั้งกำลังซื้อจากต่างประเทศลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว
          - ไข่ไก่ ราคาลดลง เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศชะลอตัว จากช่วงเทศกาลกินเจ ประกอบกับภาวะการค้าภายในประเทศยังคงทรงตัว
 
2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา
  • สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
         - ปาล์มน้ำมัน ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและภาคพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลผลิตมีคุณภาพดี ทำให้ผู้ประกอบการมีการแข่งขันการรับซื้อและปรับราคารับซื้อเพิ่มขึ้น อีกทั้งภาครัฐมีมาตรการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์ม เพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน
  • สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
         - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก (ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวรุ่นแรก) ขณะที่ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตอาหารสัตว์ทรงตัว ตามสภาวะการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ทรงตัว
3. ดัชนีรายได้เกษตรกร
     ดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนตุลาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 187.25 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.20 จากเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 166.89 เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.42 ถึงแม้ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรจะปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.20
 
 

 


 4. สรุป
       ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรในเดือนตุลาคม 2563 มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.42 ขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 0.20 ส่งผลทำให้ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.20 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2562 

ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
  2562 2563
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ตุลาคม
ดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตร
1.17 -0.22 0.96 -3.50 -15.01 -5.95 -0.40 -0.20
ดัชนีราคา
สินค้าเกษตร
-0.94 2.05 2.55 3.83 8.70 -1.38 6.36 12.42
ดัชนีรายได้เกษตรกร 0.23 1.83 3.54 0.19 -7.62 -7.25 5.94 12.20
 หมายเหตุ: %YoY คือ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา                                                                              
 ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


 


 
 
♦ ♦ ดาวน์โหลดเอกสาร ♦ ♦

  รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

♦  Infographic TH / EN 
 รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเดือนพฤศจิกายน 2563
จะเผยแพร่ภายใน วันที่ 25 ธันวาคม 2563 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 579 8247