ดัชนีรายได้ ดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรประจำเดือนเมษายน 2561
 และแนวโน้มเดือนพฤษภาคม 2561 – มิถุนายน 2561
 
1. ดัชนีรายได้เกษตรกร
    ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนเมษายน 2561 อยู่ที่ระดับ 154.29 ลดลงจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 0.67 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวลดลงร้อยละ 9.33 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา สับปะรด และสุกร ในขณะที่ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.55 โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา สับปะรด สุกร และไก่เนื้อ
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
รายการ 2559 2560 2560 2561
ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง ไตรมาส 1 มีนาคม เมษายน พฤษภาคม(p)
รายได้เกษตรกร 3.28 2.74 15.01 -5.50 -4.52 -4.22 -0.67 7.94
ผลผลิตสินค้าเกษตร 0.04 5.66 9.19 3.13 8.84 4.65 9.55 12.82
ราคาสินค้าเกษตร 3.24 -2.78 4.43 -9.63 -12.27 -8.48 -9.33 -4.32
หมายเหตุ : %YoY คือ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา, p คือ preliminary (ตัวเลขเบื้องต้น)                   
ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
2.1 ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนเมษายน 2561 อยู่ที่ระดับ 128.45 ลดลงจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 9.33 ซึ่งลดลงในหลายกลุ่มสินค้า และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 2.54

หมายเหตุ : 1ดัชนีราคาสินค้าเกษตรรายเดือน หมายถึง ตัวชี้วัดภาพรวมระดับราคาสินค้าเกษตรรายเดือน
ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
—  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
     - ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ตลาดมีความต้องการข้าวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการส่งออก มีความต้องการข้าว เพื่อเตรียมการส่งมอบตามคำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้า
     - มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการมันสำปะหลัง ประกอบกับราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้น
     - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากโรงงานอาหารสัตว์มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง
     - ไข่ไก่ ราคาเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการปลดแม่ไก่ยืนกรงออกจากระบบเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน รวมทั้งมีมาตรการเพิ่มการส่งออก
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
     - ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณสต๊อกน้ำมันอยู่ในเกณฑ์สูง
     - ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการซื้อภายในประเทศลดลง ประกอบกับจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อหลักมีสต๊อกยางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
     - สับปะรด ราคาลดลงเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตสับปะรดส่วนเกินจากแหล่งผลิต
     - สุกร ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตมากกว่าความต้องการ ขณะที่การค้าชะลอตัวจากโรงเรียนปิดภาคเรียน
—  เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
     - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงข้าวโพดหลังนาออกสู่ตลาด โดยมีผลผลิตไม่มากนักขณะที่โรงงานมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง
     - มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
     - สับปะรด ราคาลดลงเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตส่วนเกินจากแหล่งผลิต และคุณภาพผลผลิตไม่ดี
     - กุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลงเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงฤดูร้อน ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงกุ้ง และประกอบกับภาวะการค้าทรงตัว
 
2.2 จำแนกตามกลุ่มสินค้า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2561 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาและเดือนที่ผ่านมา
1) กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.55 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2) กลุ่มไม้ยืนต้น
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลงร้อยละ 34.05 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ1.89 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
3) กลุ่มไม้ผล
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 21.02 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง และสับปะรด
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 17.76 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง และสับปะรด
4) กลุ่มพืชน้ำมัน
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 31.51 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 5.29 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
5) กลุ่มพืชไม้ดอก
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.92 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลงร้อยละ 34.68
6) กลุ่มปศุสัตว์ 
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 7.02 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร และไก่เนื้อ
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.37 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น  ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่
7) กลุ่มประมง
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 22.79 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลงร้อยละ 20.84
 
3. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
    ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนเมษายน 2561 อยู่ที่ระดับ 120.12 เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 9.55 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 8.42

หมายเหตุ :2ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน หมายถึง ตัวชี้วัดภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน โดยปี 2548 เป็นปีฐาน
ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
—  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
     - สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา สับปะรด สุกร และไก่เนื้อ
     - สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน
—  เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
     - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด สุกร และไก่เนื้อ
     - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และไข่ไก่
 
4. แนวโน้มดัชนีรายได้ ราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน 2561
4.1 เดือนพฤษภาคม 2561
       แนวโน้มรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนพฤษภาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 149.38 เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 7.94 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.82 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สับปะรด เงาะ สุกร ไก่เนื้อ และ ไข่ไก่ ในขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 4.32 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สับปะรด สุกร ไก่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม
4.2 สินค้าสำคัญที่มีผลผลิตออกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561
      - ปาล์มน้ำมัน คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ส่งผลให้ดัชนีราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ปกติ
      - ยางพารา คาดว่าผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จากเกษตรกรเริ่มเปิดกรีดยาง ขณะที่ผู้ซื้อต้องการยางเพื่อส่งมอบ ส่งผลให้ดัชนีราคาปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
      - สับปะรด คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน ส่งผลให้ดัชนีราคามีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
4.3 เดือนมิถุนายน 2561
      - ดัชนีรายได้เกษตรกรคาดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
      - ดัชนีราคา คาดว่าจะทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2560 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ เงาะ และสับปะรด