นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
Mr.Chantanon Wannakejohn

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7201-2
นายวินิต อธิสุข
Mr.Vinit Atisook

รองเลขาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7203
นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง
Miss Kanjana Kwanmuang

รองเลขาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7208
นางธัญธิตา บุญญมณีกุล
Mrs.Tantita Bunyamaneekul

รองเลขาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7206
นายศรีไพร บุญยะเดช
Mr.Siprai Bunyadet

สำนักงานเลขานุการกรม
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7222
นางสาวกัลยา สงรอด
Miss Gallaya Songrod

กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-6484
นางสาวหิรัญญา สระสม
Miss Hirunya Srasom

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5830
นายชัฐพล สายะพันธ์
Mr.Chataphon Sayaphan

ศูนย์ประเมินผล
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-4166
นายกฤช เอี่ยมฐานนท์
Mr.Krit Iemthanon

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-3607
นายเอกราช ตรีลพ
Mr.Agkarach Treelop

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7488
นายสุชาติ ผุแปง
Mr.Suchat Pupang

ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-8161 , 0-2579-8247
นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์
Mr.Thawatchai Dechachete

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จ.เชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ : 053-121318-9
นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จ.พิษณุโลก
เบอร์ติดต่อ : 055-322650 , 055-322658
นางสาวอุษา โทณผลิน
Miss Usa Thonapalin

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จ.อุดรธานี
เบอร์ติดต่อ : 042-292557
นายนพดล ศรีพันธุ์
Mr.Noppadon Sriphan

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น
เบอร์ติดต่อ : 043-2661513
นางสุจารีย์ พิชา
Mrs.Sujaree Picha

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จ.นครราชสีมา
เบอร์ติดต่อ : 044-465120 , 044-465079
นางสาวนริศรา เอี่ยมคุ้ย


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี
เบอร์ติดต่อ : 038-351262
นางอังคณา พุทธศรี
Mrs.Angkana Puttasri

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จ.ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ : 056-405007-8
นายนิกร แสงเกตุ
Mr.Nikorn Sangkete

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์ติดต่อ : 077-311641 , 077-311373
นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์
Mr.Paithoon Seelapath

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จ.สงขลา
เบอร์ติดต่อ : 074-312996
น.ส.ศิริพร จูประจักษ์
Miss Siriporn Jooprauak

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จ.ราชบุรี
เบอร์ติดต่อ : 032-337951 , 032-337954
นางประเทือง วาจรัต
Mrs.Pratuang Vajarat

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จ.อุบลราชธานี
เบอร์ติดต่อ : 045-344653 , 045-344654
นายชายศักดิ์ วุฒิศักดิ์
Mr.Chaisak Vuttisak

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จ.นครสวรรค์
เบอร์ติดต่อ : 056-803525
นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์
Mrs.Benjawan Siribhodi

ด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5830
นางสาวภัสชา ผ่องใส
Miss Patcha Pongsai

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7227
นางสาวตาปี วัชรางกูร
Miss Tapee Vatcharangkool

ด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0814
นางสาวพรชาตา บุสสุวัณโณ
Miss Pornchata Bussuvanno

ด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0815
นางพนิดา โตพ่วง
Mrs.Panida Topuang

ด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0507
นางสาวอัญญดา เพ็ญพร
Miss Anyada Penpon
ด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร
(รักษาการในตำแหน่ง)
เบอร์ติดต่อ : 0-2561-3455
นางสาวบุษยา ปิ่นสุวรรณ
Miss Busaya Pinsuwan
ด้านสารสนเทศการเกษตร
(รักษาการในตำแหน่ง)
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0971
ว่าง
ด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด
เบอร์ติดต่อ : 0-2940-7276
ว่าง
ด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-6085
ว่าง
ด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร
นางสาวจิราวรรณ สมัคร
ด้านตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-2974
นางสาวพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร
ด้านพัฒนาระบบบริหาร
(รักษาการในตำแหน่ง)
เบอร์ติดต่อ : 0-2579-9005
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลนโยบายและโครงการพิเศษ