ประวัติสำนักงาน

 •  
   

  พ.ศ.2495

  มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง "กองเศรษฐกิจการเกษตรและที่ดิน" ขึ้นในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง แบ่งงานออกเป็น 2 แผนก คือ แผนกการใช้ที่ดิน และแผนกค้นคว้าและสถิติ

 •  
   

  พ.ศ.2497

  มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงชื่อ เป็น "กองเศรษฐกิจการเกษตร" แบ่งงานออกเป็น 3 แผนก คือ แผนกเศรษฐกิจการผลิต แผนกประมวลสถิติการเกษตรและแผนกสำรวจค้นคว้า

 •  
   

  พ.ศ.2500

  มีพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงกองเศรษฐกิจการเกษตร โดยจัดตั้งแผนกเพิ่มอีก 2 แผนก คือ แผนกควบคุมโครงการและแผนกวิภาคผลิตผลเกษตรกรรม

 •  
   

  พ.ศ.2515

  มีประกาศคณะปฏิวัติปรับปรุงส่วนราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยแยก "แผนกควบคุมโครงการ" ออกจากกองเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อยกฐานะขึ้นเป็น "กองแผนงาน" พร้อมกับมีการกำหนดการแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจของไทยออกเป็น 19 เขต

 •  
   

  พ.ศ.2516

  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ตั้ง "ศูนย์สถิติการเกษตร" ขึ้นในกองเศรษฐกิจการเกษตร ทำหน้าที่ใน การเก็บรวบรวมข้อมูลทางเกษตรทุกชนิด

 •  
   

  พ.ศ.2520

  มีคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบ่งงานและจัดอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้าง ในกองเศรษฐกิจการเกษตรใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ 1. ฝ่ายประสานงานเศรษฐกิจการเกษตร
  2. ฝ่ายนโยบายและวางแผนพัฒนาการเกษตร
  3. ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
  4. ศูนย์สถิติการเกษตร

  24 มีนาคม 2522 มีพระราชบัญญัติยกฐานะ กองเศรษฐกิจการเกษตรขึ้นเป็น "สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร" ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ออกเป็น 6 กอง ได้แก่

  1. สำนักงานเลขานุการกรม
  2. กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
  3. กองประเมินผล
  4. กองแผนงาน
  5. กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
  6. ศูนย์สถิติการเกษตร

 •  
   

  พ.ศ.2530

  คณะรัฐมนตรีมีมติให้แบ่งงานเขตเกษตรเศรษฐกิจออกเป็น 24 เขต
   

 •  
   

  พ.ศ.2539

  มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยแบ่งเป็น 2 กอง 3 สำนัก ได้แก่
  1. สำนักงานเลขานุการกรม
  2. กองประเมินผล
  3. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
  4. สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
  5. สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

 •  
   

  พ.ศ.2545

  1. สำนักงานเลขานุการกรม
  2. สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
  3. สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
  4. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
  5. ศูนย์ประเมินผล
  6. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1-9

 •  
   

  พ.ศ.2557

  ปฏิรูประบบราชการและปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการออกเป็น
  1. สำนักงานเลขานุการกรม
  2. กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
  3. กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
  4 . ศูนย์ประเมินผล
  5 . ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
  6 . สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-9
  7 . สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร