ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์สำเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ

หน่วย : บาท/30 ก.ก.
รายการ 2564 2565
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
หัวอาหาร
ไก่รุ่น - เนื้อ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710
ไก่รุ่น - ไข่ 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639
ไก่ไข่ 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640
หมูเล็ก 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748
หมูรุ่น 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716
หมูเนื้อ 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693
เป็ดไข่ 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969
หัวอาหารสำเร็จรูปผง
ไก่ไข่ 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474
หัวอาหารสำเร็จรูปเม็ด
ไก่เล็ก - ไข่ 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502
หมูเล็ก 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525
หมูรุ่นขุน 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512
หมูเนื้อ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
เป็ดเล็กไข่ 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665
ที่มา: www.cpffeed.com
อัพเดทข้อมูล 22 พฤศจิกายน 2565

ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ

หน่วย : บาท/ตัว
รายการ 2564 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
สุกรขุนสามสายเลือด 12 กก.
1,800
2,431
2,732
3,644
3,048
2,856
3,236
3,513
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
ลูกไก่ไข่อายุ   1 วัน
28.00
28.00
28.00
27.92
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
27.54
28.00
28.00
ลูกไก่เนื้ออายุ 1 วัน
7.38
12.04
12.82
15.26
15.50
15.50
15.50
15.50
16.33
17.92
19.50
19.50
19.50
ลูกเป็ดไข่ซีพี
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
อัพเดทข้อมูล 22 พฤศจิกายน 2565
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ตารางราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ณ ระดับราคาขายส่งกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกท้องถิ่นรายเดือน ปี 2564-2565

หน่วย : บาท/ตัน
  2564 2565
สูตรปุ๋ย ลักษณะราคา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
21-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 10,400 11,900 12,150 15,650 15,650 16,400 16,750 15,000 13,650 14,933 14,933 14,933 14,933
  ขายปลีกท้องถิ่น 9,556 10,194 10,456 12,480 13,442 13,233 14,738 15,871 16,807 17,002 16,387 16,460 16,367
46-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 19,333 23,133 21,200 26,000 25,000 28,000 32,250 30,500 25,500 26,133 26,100 26,100 26,100
  ขายปลีกท้องถิ่น 15,058 18,377 19,034 21,210 22,100 22,165 25,737 27,200 29,155 28,595 27,808 27,403 27,262
0-0-60 ขายส่งกรุงเทพฯ 21,900 23,000 25,000 26,500 27,000 30,000 32,000 35,000 37,000 37,000 35,750 35,417 35,417
  ขายปลีกท้องถิ่น 16,334 18,938 18,392 21,288 21,903 21,960 23,303 25,240 31,409 30,805 31,448 32,573 32,055
18-46-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 23,750 29,000 29,000 34,000 35,000 39,000 35,000 35,000 35,000 - 36,500 35,000 35,000
  ขายปลีกท้องถิ่น 19,215 21,054 20,490 23,472 25,248 24,828 25,496 25,204 28,809 29,328 30,696 30,912 30,696
16-20-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 15,133 15,200 16,250 17,433 17,433 18,250 24,500 24,500 23,250 23,450 23,500 23,500 23,500
  ขายปลีกท้องถิ่น 14,045 14,769 14,810 15,865 16,087 15,967 17,685 20,313 23,181 23,720 23,463 23,582 23,490
16-16-8 ขายส่งกรุงเทพฯ 15,967 16,800 17,533 19,000 19,000 19,800 23,750 24,100 23,967 24,567 24,733 24,733 24,733
  ขายปลีกท้องถิ่น 14,445 15,232 16,676 15,875 16,504 16,630 17,470 20,480 23,368 23,784 24,000 24,620 24,548
15-15-15 ขายส่งกรุงเทพฯ 17,917 19,417 20,317 20,967 20,350 22,900 27,250 27,000 27,167 27,300 27,833 28,000 28,000
  ขายปลีกท้องถิ่น 16,817 18,400 18,487 19,985 20,502 21,202 24,288 24,865 28,446 28,442 28,348 28,495 28,263
13-13-21 ขายส่งกรุงเทพฯ 20,750 21,750 22,500 19,500 22,500 19,500 - - 24700 25,900 27,500 27,800 27,800
  ขายปลีกท้องถิ่น 18,765 20,720 21,113 21,508 22,124 22,472 24,376 26,078 30,157 30,484 30,216 30,048 30,120
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/US$) 33.65 33.26 33.74 33.41 32.84 33.41 33.98 34.57 35.13 36.36 36.04 37.20 38.08
คลิกเพื่อดาวน์โหลด... ราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญย้อนหลัง
อัพเดทข้อมูล 22 พฤศจิกายน 2565
ที่มา : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 

ตารางปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2560-2564

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
สูตรปุ๋ย 2560 2561 2562 2563 2564
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
แม่ปุ๋ย  
46-0-0 2,466,887 20,467 2,574,848     23,511 2,194,016    19,605 2,113,903 17,312  1,967,029  25,266
18-46-0  443,225 5,672               505,975       7,094  504,278   6,076        426,395 4,404 530,841      9,625
0-0-60  793,681 7,508 818,346       7,945 632,159      6,479  746,224 6,539 903,788       9,590
21-0-0 207,092 927 101,511          518 60,738       295    308,952 1,177      433,220            3,132
รวม 3,910,885 34,574 4,000,680 39,068 3,391,191  32,454 3,595,474 29,432 3,834,878      47,613
ปุ๋ยสูตร  
16-20-0    413,819    3,939   359,397    3,481 423,057 3,868 282,465   2,383 316,822   3,404
16-16-8 35,049       365   15,290      167   39,838  411    26,470    260   20,570                      270
15-15-15    450,478      5,491 291,326      3,492   423,183 4,857 341,575 3,686   407,567                    5,448
อื่นๆ 1,003,463     13,315 952,965 12,395 744,833   9,379 895,085  10,580 941,046                  13,367
รวม 1,902,809 23,110 1,618,978    19,535 1,630,911    18,515    1,545,594 16,910 1,686,005                  22,489
รวมทั้งหมด   5,813,694   57,684 5,619,658     58,603 5,022,101    50,970   5,141,068   46,342 5,520,883                  70,102

ที่มา  :   ฝ่ายปุ๋ยเคมี  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

อัพเดทข้อมูล 18 เมษายน 2565

หน่วย : ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ปี สารเคมี
สารกำจัดวัชพืช (Herbicide) สารกำจัดแมลง (Insecticide) สารป้องกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide) อื่นๆ* รวม
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
2560   148,421               13,686     21,601    5,717  19,923   6,865  7,813    1,095 197,758 27,363
2561  125,280               14,744 17,325 5,342 21,004                  6,935 7,323   9,277 170,932 36,298
2562 88,846                 8,055     16,897 5,548 19,334                  6,642 6,231      923 131,308 21,168
2563 57,007               10,294     18,946 12,953    15,170                  4,960 7,326   1,134 98,449 29,341
2564    74,164     11,866    29,554      6,130    24,248     6,252     8,135   1,015 136,101 25,263
หมายเหตุ : * ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารกำจัดหอยและหอยทาก สารกำจัดไร ไส้เดือนฝอย สารกำจัดหนู
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลอัพเดท : 14 มิถุนายน 2565

ปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2560 - 2564

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช 2560 2561 2562 2563 2564 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ข้าวโพด
1,880.38 131.31 1,077.20    66.92 1,248.83    63.87 1,246.05 67.10  3,222.87 227.72 13.01 11.67
ผักชี
219.64 19.07 488.59    21.02   1,245.70 62.87 1,411.70 92.01 1,688.22 95.54 67.20 59.98
ถั่วเขียวผิวดำ
1,017.48   29.27 1,421.88   26.49  1,915.46      45.56  1,950.08     64.06    1,501.74           59.53 11.57 25.90
คะน้า
    460.77     53.35    405.68     46.24    263.23      30.42    382.60     55.78      440.22           58.81 -1.49 3.90
ผักกาดกวางตุ้ง
    282.02     38.91    247.80     33.85    286.65      33.25    316.51     41.50      435.00           54.56 11.76 9.20
ผักกาดหัว
      49.44      3.14     82.00       6.18    100.00        6.54    100.00       4.21      162.66           41.88 29.44 61.55
ผักกาดขาว
      54.82     18.61     21.61     14.43     39.10      19.50      46.30     27.18      162.36           36.78 34.09 22.08
ข้าวฟ่าง
    397.45     45.25    140.60     13.76     59.50        5.42    161.07     13.78      138.50            5.62 -17.90 -34.09
ผักกาดเขียว
      89.32     42.47     41.65     16.62     47.73      30.04      61.20     34.70      134.55           12.38 12.80 -15.88
ผักบุ้งจีน
    399.07     29.33    436.33     26.35     27.12        1.62      10.20       0.91        79.08            6.55 -50.31 -47.06
อื่นๆ
    715.03   703.37    493.81    731.39    439.38     557.60    325.74    408.13      383.58         678.38 -15.31 -6.35
ปาล์มน้ำมัน
  2,084.07     53.09 1,312.09     39.69    273.09        9.83  1,594.88     50.28    4,061.28         132.39 16.53 22.92
รวมทั้งหมด 5,565.42 1,167.18 4,857.15 1,042.94 5,672.70 866.52 6,011.45  859.64   8,348.77 1,410.14 10.79 1.87

ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
หมายเหตุ :ุ ปริมาณรวมไม่ได้รวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ส่วนมูลค่ารวมได้รวมมูลค่าของปาล์มน้ำมัน , ปาล์มน้ำมันมีหน่วยพันเมล็ด
อัพเดทข้อมูล 18 เมษายน 2565


ปริมาณและมูลค่า การนำเข้า เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าเรียงลำดับตามปริมาณ รายประเทศ ปี 2560 - 2564

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช 2560 2561 2562 2563 2564 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
อินเดีย 340.78  229.99 566.51  188.21    1,359.39  278.41   1,414.57   179.26 2,202.64   343.70 59.16 7.84
เมียนมา 1,027.63    65.06 1,437.36    84.78    1,922.08    60.34   1,994.11    89.34 1,518.31    87.37 11.72 6.63
อิตาลี 1,184.23    57.25    644.29    32.42  919.14    41.77 862.25    40.15 1,259.04    70.15 4.23 6.40
นิวซีแลนด์ 1,354.49  142.34    769.03    84.27  626.84    63.72 878.96   100.31 1,071.58   110.16 -3.29 -3.33
อินโดนีเซีย    407.62    40.50    447.89    45.04    35.28    16.30   12.62    15.92   706.53    75.44 -21.88 2.06
สหรัฐอเมริกา    805.29  133.20    537.81    88.15  477.03    66.79 541.05    60.88   694.84   105.27 -2.85 -8.06
เวียดนาม       1.10     0.39     37.70     5.28     5.95     5.59   19.20      7.88   491.07    55.40 216.46 179.95
จีน    127.85    45.30    159.20    63.30  147.39    43.74 203.28    46.62   199.71    42.41 12.03 -4.28
อาร์เจนตินา     12.00     4.48     60.00    14.50    80.00    18.46       -   -      50.00      8.41       -    -  
ญี่ปุ่น     72.68  134.39     44.23  115.91    47.40  100.78   42.55   123.44    49.74   145.55 -7.66 2.25
อื่นๆ    231.76  314.27    153.14  321.07    52.21  170.60   42.87   195.85   105.30   366.21 -24.81 -1.87
รวม  5,565.42    1,167.18 4,857.15   1,042.94   5,672.70  866.52   6,011.45   859.64    8,348.77    1,410.07 10.79 1.87

 

ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

อัพเดทข้อมูล 18 เมษายน 2565

ปริมาณและมูลค่า การส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2560 - 2564

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช 2560 2561 2562 2563 2564 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ข้าวโพด 21,806.64   2,118.12  24,950.38  2,327.44 26,195.72 2,182.93              26,773.23 2,330.74              28,022.47 2,719.23 5.89 5.14
ผักบุ้งจีน   1,373.44      142.36    1,632.47    123.68 2,163.91   176.38 2,604.41    207.78 2,209.71    177.72 15.24 10.10
ข้าวโพดหวาน      614.90      260.60       671.88    349.02     553.16   273.96     539.88    238.88    712.41    287.97 0.76 -1.78
ผักกาดกวางตุ้ง       29.38         6.01        30.96        9.43    263.23     30.42    150.76     28.25    199.75     30.15 71.89 54.07
แตงโม      163.74      708.21      198.40    866.61    203.03   800.21 1,220.55    791.54    148.19    651.45 17.55 -2.54
ถั่วฝักยาว      154.85       54.48      164.94      71.47    455.27   130.04    204.63     64.25    131.84     47.07 -1.06 -3.91
ฟักทอง       92.20      227.34        98.60    228.92    138.54   344.18    126.79    315.09    115.49    276.01 7.27 7.33
มะระขี้นก       58.22      150.09        63.79    144.26     72.34   174.43     88.12    205.57     78.71    175.22 9.70 6.86
กระเจี๊ยบเขียว       43.62       36.92        55.27      26.23     39.10     19.50     83.08     53.96     57.96     48.89 10.25 13.69
แตงร้าน         3.90       19.65        51.69    170.92     62.03   238.37     57.61    231.60     47.85    195.70 66.88 63.25
อื่นๆ   1,018.01   2,931.59      885.33  3,341.29    544.49 2,928.60    603.68 2,974.08    378.89 2,567.80 -21.02 -3.74
ปาล์มฯ (พันเมล็ด)      411.88        10.58    1,195.00       29.66 1,292.40      31.20    845.50      19.15 1,224.75     30.03 20.12 17.94
รวม 25,358.91   6,665.94 28,803.70 7,688.92 30,690.82 7,330.23              32,452.74 7,460.90          32,103.28            7,207.24 6.09 1.27

 

ที่มา  :   ฝ่ายพันธุ์พืช  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 02-5790229
หมายเหตุ : ปริมาณรวมไม่ได้รวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน แต่มูลค่ารวมได้รวมมูลค่าปาล์มน้ำมัน
อัพเดทข้อมูล 18 เมษายน 2565


ปริมาณและมูลค่า การส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าเรียงลำดับตามปริมาณ รายประเทศ ปี 2560 - 2564

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช 2560 2561 2562 2563 2564 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
 ปากีสถาน        2,616.13        444.75       4,827.42       628.76      5,391.20      633.73     7,778.27       951.03    10,809.19     1,298.27 39.30 29.13
 เมียนมา        3,822.57        714.56       6,160.89     1,035.71      6,249.51      769.23     6,009.40       770.15     6,440.05       709.00 10.72 -3.07
 เวียดนาม        8,110.19      1,010.03       5,828.48       758.24      6,258.11      849.96     3,608.77       698.10     2,884.05       718.54 -22.49 -7.35
 เอกวาดอร์          927.34         70.88       2,208.43       170.58      2,922.64      219.62     2,785.34       211.52     2,121.98       171.47 20.78 21.92
 จีน        1,319.81        532.86       1,398.09       564.36      1,888.96      455.67     3,355.37       579.91     2,035.10       557.63 19.02 1.19
 ศรีลังกา        1,346.41        254.87       1,524.35       311.30      1,102.16      249.49     1,637.73       326.05     1,315.24       250.46 0.25 0.11
 กัมพูชา        1,017.09        196.39       1,601.51       196.80      1,529.65      249.24     1,742.81       261.32     1,297.35       209.45 5.88 4.21
 เปรู          191.11         16.70          239.51        15.88        742.32       56.42       819.19         62.19       870.32         70.30    53.14 52.79
 ลาว          316.75         26.21          370.20        41.13        527.99       36.97       574.07         40.83       718.30         48.62 23.08 13.07
 ฟิลิปปินส์          251.69        123.04          362.33       154.43        649.94      191.99       520.91       329.10       464.95       300.20 17.24 28.92
 รวม      19,919.08     3,390.29     24,521.20    3,877.19    27,262.47   3,712.34   28,831.87     4,230.18   28,956.53     4,333.95 9.53 5.95
 อื่นๆ        5,439.83     3,275.65       4,282.51    3,811.73     3,428.35   3,617.89     3,620.83     3,230.72     3,146.75     2,873.29 -11.86 -4.18
รวมทั้งหมด      25,358.91     6,665.94     28,803.70    7,688.92    30,690.82   7,330.23   32,452.71     7,460.90   32,103.28     7,207.24 6.09 1.27

 

ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

อัพเดทข้อมูล 18 เมษายน 2565

ตารางราคานำเข้า (CIF) ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกในตลาดท้องถิ่นของปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2560 - 2564
 
หน่วย : บาท/ตัน
สูตรปุ๋ย ลักษณะราคา
2560
2561
2562
2563
2564
21-0-0 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
4,477
5,107
4,853
3,811
7,230
  ขายส่งกรุงเทพฯ
6,658
6,472
6,506
6,461
8,390
  ขายปลีกท้องถิ่น
8,255
8,377
8,040
7,862
8,666
46-0-0 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
8,297
9,131
8,936
8,910
12,845
  ขายส่งกรุงเทพฯ
10,205
10,764
11,071
10,117
15,386
  ขายปลีกท้องถิ่น
11,313
11,872
12,276
11,486
13,541
16-20-0 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
9,519
9,687
9,143
8,438
10,744
  ขายส่งกรุงเทพฯ
11,950
12,131
11,950
11,714
13,569
  ขายปลีกท้องถิ่น
13,338
13,299
13,104
12,815
13,246
16-16-8 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
10,415
10,952
10,323
9,835
13,126
  ขายส่งกรุงเทพฯ
12,839
12,828
12,756
12,453
14,500
  ขายปลีกท้องถิ่น
14,035
13,942
13,780
13,431
13,676
15-15-15 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
12,189
11,985
11,477
10,790
13,367
  ขายส่งกรุงเทพฯ
16,125
15,831
15,331
15,097
16,536
  ขายปลีกท้องถิ่น
16,975
17,010
16,755
16,214
16,220
13-13-21 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
15,120
15,165
14,728
14,309
16,113
  ขายส่งกรุงเทพฯ
16,621
16,882
15,913
16,063
18,636
  ขายปลีกท้องถิ่น
18,331
18,428
18,454
18,020
18,097
ที่มา : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
อัพเดทข้อมูล 18 เมษายน 2565