ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์

หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ราคา : ณ ราคาส่งถึงโรงงาน
รายการ 2566 เฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
กากถั่วเหลืองเมล็ดนำเข้า 23.18 22.89 22.70 23.10 22.30 21.21 20.82 20.15 22.04 20.15 23.18
กากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือก 23.25 24.26 23.25 24.10 23.40 22.31 21.92 21.25 22.97 21.25 24.26
รำสด 12.44 13.33 12.81 12.58 12.06 11.14 11.46 11.39 12.15 11.14 13.33
กากรำสกัดน้ำมัน 11.14 11.83 11.19 10.98 10.59 10.03 10.28 10.35 10.80 10.03 11.83
ปลายข้าว 13.84 13.90 13.28 13.60 13.65 13.70 14.00 14.72 13.84 13.28 14.72
มันสำปะหลังเส้น 8.82 9.03 9.02 9.28 9.23 9.14 9.13 9.31 9.12 8.82 9.31
ข้าวโพดอาหารสัตว์ 13.41 13.60 12.84 12.96 12.90 12.73 11.91 11.75 12.76 11.75 13.60
WHEAT BRAN 11.16 11.26 11.47 11.76 11.22 10.41 9.75 10.20 10.90 9.75 11.76
WHEAT FLOUR 22.37 22.05 21.71 21.46 20.47 20.25 20.21 19.63 21.02 19.63 22.37
WHEAT GLUTEN 79.40 78.51 77.60 74.73 73.00 74.44 70.69 67.12 74.44 67.12 79.40
ตับปลาหมึก  39.26 39.67 40.07 39.75 38.50 39.50 70.69 39.50 39.60 38.50 40.58
น้ำมันปลา  58.24 58.36 62.16 69.24 75.00 74.42 74.42 95.00 70.86 58.24 95.00
ปลาป่น 43.35 43.35 45.04 45.60 47.32 47.92 53.70 54.62 50.28 47.68 54.62
ปลาป่นนำเข้า 72.62 72.87 75.09 74.11 73.94 83.78 89.24 89.53 78.90 72.62 89.53
ปลาหมึกป่น 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
เปลือกกุ้ง 30.25 30.25 30.25 30.13 30.13 30.33 30.43 30.43 30.28 30.13 30.43
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ย้อนหลัง
อัพเดทข้อมูล 15 กันยายน 2566
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
หมายเหตุ : ปลาป่น โปรตีน 60% ขึ้นไป

ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ

หน่วย : บาท/ตัว
 
รายการ 2565 2566
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
สุกรขุนสามสายเลือด 12 กก.
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,464
 3,384   2,692
2,200
  2142.86
1738.46
1,768.00
1,428.00
1400.00
ลูกไก่ไข่อายุ   1 วัน
26.00
27.54
28.00
28.00
28.00
28.00
 28.00  28.00 27.97
28.00
28.00
28.00
28.00 28.00
ลูกไก่เนื้ออายุ 1 วัน
17.92
19.50
19.50
19.50
19.50
19.50
 19.42  15.67 11.50
12.07
15.42
16.50
15.77 13.66
ลูกเป็ดไข่ซีพี
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
 25.00  25.00 25.00
25.00
25.00
25.88
26.00 26.00
อัพเดทข้อมูล 15 กันยายน 2566
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ตารางราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ณ ระดับราคาขายส่งกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกท้องถิ่นรายเดือน ปี 2565-2566

หน่วย : บาท/ตัน
  2565 2566
สูตรปุ๋ย ลักษณะราคา ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
21-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 14,933 14,933 14,933 14,933 14,800 14,700 14,600      14,200 13,867      11,367      10,700 10,267 9,300 9,100
  ขายปลีกท้องถิ่น 17,002 16,387 16,460 16,367 16,245 16,371 15,676      15,529 15,078      14,493      13,925 13,585 12,865 12,113
46-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 26,133 26,100 26,100 26,100 25,500 25,067 24,100      21,733 18,933      17,700      16,933 16,243 16,067 16,433
  ขายปลีกท้องถิ่น 28,595 27,808 27,403 27,262 27,625 27,368 26,882      25,498 23,050      21,627      20,763 19,818 18,422 17,492
0-0-60 ขายส่งกรุงเทพฯ 37,000 35,750 35,417 35,417 35,625 35,625 33,083      33,625 29,433      26,800      25,600 23,033 19,700 19,600
  ขายปลีกท้องถิ่น 30,805 31,448 32,573 32,055 33,135 33,825 33,815      34,303 32,820      31,678      30,673 29,978 26,945 24,445
18-46-0 ขายส่งกรุงเทพฯ - 36,500 35,000 35,000 36,000 36,500 36,750      34,750 29,750      27,650      27,150 26,250 23,100 -
  ขายปลีกท้องถิ่น 29,328 30,696 30,912 30,696 31,112 32,240 31,345      31,810 31,350      33,380      31,884 30,680 28,580 26,377
16-20-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 23,450 23,500 23,500 23,500 23,500 23,194 22,967      22,500 21,667      20,967      19,867 18,433 17,967 17,967
  ขายปลีกท้องถิ่น 23,720 23,463 23,582 23,490 23,672 23,993 23,797      23,293 23,138      22,663      22,052 21,250 19,345 18,262
16-16-8 ขายส่งกรุงเทพฯ 24,567 24,733 24,733 24,733 24,567 24,300 24,100      24,000 23,633      23,333      22,333 21,100 20,433 20,333
  ขายปลีกท้องถิ่น 23,784 24,000 24,620 24,548 24,868 24,904 24,948      24,692 24,740      24,867      24,600 24,163 23,210 21,460
15-15-15 ขายส่งกรุงเทพฯ 27,300 27,833 28,000 28,000 27,833 27,411 27,167      27,067 25,933      25,200      24,100 22,867 21,633 21,667
  ขายปลีกท้องถิ่น 28,442 28,348 28,495 28,263 28,507 28,295 28,053      27,843 27,560      27,382      26,693 26,085 24,487 23,155
13-13-21 ขายส่งกรุงเทพฯ 25,900 27,500 27,800 27,800 31,500 29,250 29,250      29,250 28,250      28,150      28,000 27,450 25,250 25,050
  ขายปลีกท้องถิ่น 30,484 30,216 30,048 30,120 30,404 30,338 30,558      30,356 29,962      29,304      29,032 28,648 27,766 26,124
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/US$) 36.36 36.04 37.20 38.08 36.60 34.96 33.39 34.86 34.10 34.13 34.74 35.59 35.52 35.57
คลิกเพื่อดาวน์โหลด... ราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญย้อนหลัง
อัพเดทข้อมูล 15 กันยายน 2566
ที่มา : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 

ตารางปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2561-2565

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
สูตรปุ๋ย 2561 2562 2563 2564 2565
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
แม่ปุ๋ย  
 46-0-0  2,574,848 23,511 2,194,016 19,605 2,113,903 17,312 1,967,029   25,266 1,514,854 38,759
 18-46-0      505,975        7,094    504,278        6,076       426,395          4,404       530,841          9,625 417,465 14,193
 0-0-60      818,346        7,945    632,159        6,479       746,224          6,539       903,788          9,590 710,249 19,051
 21-0-0       101,511          518      60,738          295       308,952          1,177       433,220          3,132 330,621 3,761
 รวม    4,000,680      39,068  3,391,191      32,454     3,595,474        29,432     3,834,878        47,613     2,973,189        75,763
ปุ๋ยสูตร  
 16-20-0 
359,397
3,481
423,057
3,868
282,465
2,383
316,822
3,404
231,758
4,870
 16-16-8       
15,290
        
167
    
39,838
        
411
       
26,470
          
260
       
20,570
          
270
3,354
68
 15-15-15     
291,326
      
3,492
  
423,183
      
4,857
     
341,575
        
3,686
     
407,567
        
5,448
233,160
5,854
 อื่นๆ     
952,965
    
12,395
  
744,833
      
9,379
     
895,085
      
10,580
     
941,046
      
13,367
     
662,207
      
16,649
 รวม    1,618,978      19,535  1,630,911      18,515     1,545,594        16,910     1,686,005        22,489     1,130,479        27,442
 รวมทั้งหมด    5,619,658      58,603  5,022,101      50,970     5,141,068        46,342     5,520,883        70,102     4,103,668      103,205

ที่มา  :   ฝ่ายปุ๋ยเคมี  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

อัพเดทข้อมูล 17 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ปี สารเคมี
สารกำจัดวัชพืช (Herbicide) สารกำจัดแมลง (Insecticide) สารป้องกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide) อื่นๆ* รวม
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
2561     125,280
14,744
17,325
5,342
21,004
6,935
7,323
9,277
170,932
36,298
2562
88,846
8,055
16,897
5,548
19,334
6,642
6,231
923
131,308
21,168
2563
57,007
10,294
18,946
12,953
15,170
4,960
7,326
1,134
98,449
29,341
2564        74,204  1,311,496       29,554        6,180       24,248        6,252        8,134        1,015 136,140 1,324,943
2565        72,469      12,778       18,827        4,497       18,182        5,666        4,162        1,069 113,640 24,010
หมายเหตุ : * ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารกำจัดหอยและหอยทาก สารกำจัดไร ไส้เดือนฝอย สารกำจัดหนู
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลอัพเดท : 16 กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2560 - 2564

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช
2561
2562
2563
2564
2565
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ข้าวโพด    1,077.20      66.92   1,248.83       63.87   1,246.05       67.10   3,222.87     227.72    4,898.16        366.35      48.84      59.54
ถั่วเขียวผิวดํา    1,421.88      26.49   1,915.46       45.56   1,950.08       64.06   1,501.74       59.53    4,595.18        185.80      23.40      51.64
ผักชี      488.59      21.02   1,245.70       62.87   1,411.70       92.01   1,688.22       95.54    1,994.91        121.44      36.58      48.08
ผักกาดกวางตุ้ง      247.80      33.85     286.65       33.25     316.51       41.50     435.00       54.56       398.72          67.59      14.66      20.66
คะน้า      405.68      46.24     263.23       30.42     382.60       55.78     440.22       58.81       288.30          93.25 -     1.67      22.90
ผักกาดหัว        82.00        6.18     100.00        6.54     100.00         4.21     162.66       41.88       241.18          42.50      30.27      77.09
ผักกาดเขียว        41.65      16.62       47.73       30.04       61.20       34.70     134.55       12.38       191.83          21.37      50.54 -      3.76
ข้าวฟ่าง      140.60      13.76       59.50        5.42     161.07       13.78     138.50        5.62       149.91          10.82      10.22 -      4.35
ผักกาดขาว        21.61      14.43       39.10       19.50       46.30       27.18     162.36       36.78       130.44          28.99      65.18      22.51
ทานตะวัน        61.03      15.80       88.85       21.10       22.32         1.87       51.80       10.02        70.94          12.97 -     2.36 -    10.77
อื่นๆ      869.12     741.94     377.65     538.12     313.62      407.17     410.85     674.91       380.52        835.88 -    14.51        4.76
ปาล์มน้ำมัน    1,312.09      39.69     273.09        9.83   1,594.88       50.28   4,061.28     132.39    5,712.06        233.24      75.79      84.82
รวมทั้งหมด 5,565.42 1,167.18 4,857.15 1,042.94 5,672.70 866.52 6,011.45  859.64   8,348.77 1,410.14      27.22      19.83

ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
หมายเหตุ : ปริมาณรวมไม่ได้รวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ส่วนมูลค่ารวมได้รวมมูลค่าของปาล์มน้ำมัน , ปาล์มน้ำมันมีหน่วยพันเมล็ด
อัพเดทข้อมูล 17 กุมภาพันธ์ 2566


ปริมาณและมูลค่า การนำเข้า เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าเรียงลำดับตามปริมาณ รายประเทศ ปี 2561 - 2565

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช
2561
2562
2563
2564
2565
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ มูลค่า
อินเดีย      566.51     188.21   1,359.39     278.41   1,414.57      179.26   2,202.64     343.70    4,887.77        559.82 61.49 27.01
เมียนมา    1,437.36      84.78   1,922.08       60.34   1,994.11       89.34   1,518.31       87.37    4,603.34        197.58 23.27 22.90
อิตาลี      644.29      32.42     919.14       41.77     862.25       40.15   1,259.04       70.15    1,518.71          93.50 22.50 30.17
นิวซีแลนด์      769.03      84.27     626.84       63.72     878.96      100.31   1,071.58     110.16       883.19        154.04 8.47 19.17
อินโดนีเซีย      537.81      88.15     477.03       66.79     541.05       60.88     694.84     105.27       694.43        143.11 9.28 15.30
สหรัฐอเมริกา      159.20      63.30     147.39       43.74     203.28       46.62     199.71       42.41       260.26          76.45 13.73 3.53
เวียดนาม      447.89      45.04       35.28       16.30       12.62       15.92     706.53       75.44       206.10          45.05 15.54 16.56
จีน            -            -             -             -             -             -             -             -         134.29            7.87  -  -
อาร์เจนตินา            -          0.40           -             -             -             -             -             -          90.12            1.30   -    - 
ญี่ปุ่น            -            -          0.01        2.15        0.01         2.08         8.10        0.76        74.56            5.85  -  -
อื่นๆ      295.07     456.36     185.55     293.29     104.60      325.09     688.02     574.81        12.69        735.61  - 17.68
รวม   4,857.15  1,042.94  5,672.70  866.52  6,011.45  859.64  8,348.77  1,410.07  13,340.08  2,020.19 27.22 19.83

 

ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

อัพเดทข้อมูล 17 กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณและมูลค่า การส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2561 - 2565

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช
2561
2562
2563
2564
2565
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ มูลค่า
ข้าวโพด     24,950.38       2,327.44     26,195.72      2,182.93      26,773.23     2,330.74      28,022.47     2,719.23     35,953.35     3,736.61        8.31        12.37
ผักบุ้งจีน      1,632.47         123.68       2,163.91        176.38        2,604.41        207.78       2,209.71        177.72       2,296.73        184.85        7.29          8.45
ข้าวโพดหวาน         671.88         349.02         553.16        273.96          539.88        238.88          712.41        287.97          298.47        246.26 -    12.80 -        6.27
ผักกาดกวางตุ้ง           30.96             9.43         263.23          30.42          150.76         28.25          199.75          30.15          226.02          34.91      44.78        29.81
แตงโม         198.40         866.61         203.03        800.21        1,220.55        791.54          148.19        651.45          187.65        953.31 -      4.17 -        0.15
ถั่วฝักยาว           98.60         228.92         138.54        344.18          126.79        315.09          115.49        276.01          114.26        274.24        1.14          1.42
ฟักทอง         164.94           71.47         455.27        130.04          204.63         64.25          131.84          47.07           92.61          33.50 -    21.29 -      22.37
มะระขี้นก           63.79         144.26           72.34        174.43            88.12        205.57            78.71        175.22           90.53        269.61        8.16        13.37
กระเจี๊ยบเขียว           88.71         247.57           54.50        246.44            50.32        214.96            15.30          61.49           87.00        423.75 -    12.27 -        3.09
แตงร้าน           55.27           26.23           39.10          19.50            83.08         53.96            57.96          48.89           66.68          62.19        7.99        30.28
อื่นๆ         848.31       3,264.64         552.02      2,920.53          610.97     2,990.73          411.43     2,702.02          369.40     2,877.30 -    17.77 -        3.25
ปาล์มฯ (พันเมล็ด)      1,195.00           29.66       1,292.40          31.20          845.50         19.15       1,224.75          30.03       6,126.98        141.98      37.92        36.26
รวม    28,803.70      7,688.92     30,690.82      7,330.23      32,452.74     7,460.90   32,103.28   7,207.24   39,782.71   9,238.52      7.15          3.56

 

ที่มา  :   ฝ่ายพันธุ์พืช  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 02-5790229
หมายเหตุ : ปริมาณรวมไม่ได้รวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน แต่มูลค่ารวมได้รวมมูลค่าปาล์มน้ำมัน
อัพเดทข้อมูล 17 กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณและมูลค่า การส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าเรียงลำดับปริมาณ รายประเทศอาเซียน ปี 2561 - 2565

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช
2561
2562
2563
2564
2565
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
เมียนมา       6,160.89     1,035.71       6,249.51        769.23       6,009.40         770.15       2,884.05       718.54       7,309.64       743.32 -4.22 -7.05
เวียดนาม       5,828.48       758.24       6,258.11        849.96       3,608.77         698.10       6,440.05       709.00       5,000.02       838.13 -2.74 0.19
กัมพูชา       1,601.51       196.80       1,529.65        249.24       1,742.81         261.32       1,297.35       209.45       2,440.47       368.86 7.01 11.43
ลาว          362.33       154.43         649.94        191.99         399.31         167.33         464.95       300.20       1,260.00         90.80 24.08 -5.97
ฟิลิปปินส์          370.20         41.13         527.99          36.97         574.07           40.83         393.19       202.11         618.92       325.71 7.61 79.27
มาเลเซีย          729.78       334.79         370.53        261.48         520.91         329.10         718.30         48.62         367.82       160.24 -6.84 -27.06
อินโดนีเซีย          141.12         33.50         146.63          49.91         236.07           94.71         363.09       108.55         162.74         57.75 12.66 20.51
สิงคโปร์             3.17           4.33             1.48           2.22           20.26           45.87             0.79          1.59             8.35          3.13 13.99 -9.38
บรูไน             2.63           1.00           41.78           2.19             0.92            2.52           16.84          3.77             1.38          2.45 -19.76 26.33
 รวม    15,200.11   2,559.94   15,775.62   2,413.19   13,112.53    2,409.93   12,578.61  2,301.84  17,169.33  2,590.39 0.17 -0.24
 อื่นๆ    13,603.59   5,128.98   14,915.18   4,917.03   19,340.17    5,050.97   19,524.67  4,905.41  22,613.37  6,648.13 13.72 5.30
รวมทั้งหมด    28,803.70   7,688.92   30,690.80   7,330.22   32,452.71    7,460.90   32,103.28  7,207.24  39,782.71  9,238.52 7.15 3.56

 

ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

อัพเดทข้อมูล 17 กุมภาพันธ์ 2566

ตารางราคานำเข้า (CIF) ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกในตลาดท้องถิ่นของปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2561 - 2565
 
หน่วย : บาท/ตัน
สูตรปุ๋ย ลักษณะราคา
2561
2562
2563
2564
2565
21-0-0 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
5,107
4,853
3,811
7,230
11,375
  ขายส่งกรุงเทพฯ
6,472
6,506
6,461
8,390
15,194
  ขายปลีกท้องถิ่น
8,377
8,040
7,862
8,666
15,450
46-0-0 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
9,131
8,936
8,910
12,845
25,586
  ขายส่งกรุงเทพฯ
10,764
11,071
10,117
15,386
26,854
  ขายปลีกท้องถิ่น
11,872
12,276
11,486
13,541
26,136
16-20-0 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
9,687
9,143
8,438
10,744
21,015
  ขายส่งกรุงเทพฯ
12,131
11,950
11,714
13,569
22,168
  ขายปลีกท้องถิ่น
13,299
13,104
12,815
13,246
20,918
16-16-8 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
10,952
10,323
9,835
13,126
20,403
  ขายส่งกรุงเทพฯ
12,828
12,756
12,453
14,500
23,104
  ขายปลีกท้องถิ่น
13,942
13,780
13,431
13,676
21,416
15-15-15 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
11,985
11,477
10,790
13,367
25,107
  ขายส่งกรุงเทพฯ
15,831
15,331
15,097
16,536
26,001
  ขายปลีกท้องถิ่น
17,010
16,755
16,214
16,220
25,803
13-13-21 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
15,165
14,728
14,309
16,113
33,774
  ขายส่งกรุงเทพฯ
16,882
15,913
16,063
18,636
25,595
  ขายปลีกท้องถิ่น
18,428
18,454
18,020
18,097
27,360
ที่มา : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
อัพเดทข้อมูล 17 กุมภาพันธ์ 2566