การสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร เป็นการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร โดยเฉพาะข้อมูลเรื่อง รายได้-รายจ่ายเงินสดของครัวเรือนเกษตร ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และกิจกรรมนอกการเกษตร ซึ่งข้อมูลรายได้เงินสดเกษตร ได้ใช้เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามมาตรการและนโยบายของรัฐบาลผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ทั้งนี้รายได้-รายจ่ายเงินสดที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเกษตรกร เป็นข้อมูลที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลานั้น เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมยังคงมีบทบาทสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของไทย นอกจากนี้ข้อมูลที่จัดทำยังรวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น เช่น การถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร ข้อมูลด้านสถานภาพหนี้สินและทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของสมาชิกภายในครัวเรือนและแรงงานเกษตร ซึ่งข้อมูลทุกเรื่องมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุม โดยที่ผ่านมามีหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนผู้ใช้ข้อมูลทั่วไป นำข้อมูลจากโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจ สังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากมาย ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในเรื่องเฉพาะ เช่น การจัดทำข้อมูล ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนของเกษตรกรที่ทำนา เป็นต้น

แก้ไขข้อมูลล่าสุด 3 มีนาคม 2566

ชื่อผู้ติดต่อ : ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร/ส่วนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร
อีเมล์ผู้ติดต่อ : cai-econ@oae.go.th
เบอร์ติดต่อ : 02-9406640, 02-5792982, 02-5797564
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล : Public
ความถี่ในการปรับปรุง : ทุกปี
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร