ไข่ไก่เบอร์ 3

 

ไข่ไก่เบอร์ 3

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2566 ไข่ไก่เบอร์ 3
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
กันยายน
1
436.60
 
2
-
 
3
-
 
4
436.60
 
5
436.60
 
6
436.60
 
7
436.60
 
8
436.60
 
9
-
 
10
-
 
11
436.60
 
12
436.60
 
13
436.60
 
14
436.60
 
15
436.60
 
16
-
 
17
-
 
18
436.60
 
19
436.60
 
20
436.60
 
21
436.60
 
22
436.60
 
23
-
 
24
-
 
25
436.60
 
26
436.60
 
27
436.60
 
28
436.60
 
29
436.60
 
 30