สับปะรดปัตตาเวียส่งโรงงาน

 

สับปะรดโรงงาน

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2566 สับปะรดปัตตาเวียส่งโรงงาน
กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.)
บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด (เค.เอฟ.ซี.)
ต.ช้างบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร. (032)731267
โทร. (032)684234
โทร. (032)681578-9
ผลขนาดใหญ่
เดือน วันที่      
กันยายน
1
- - -
 
2
- - -
 
3
- - -
 
4
- - -
 
5
- - -
 
6
- - -
 
7
- - -
 
8
- - -
 
9
- - -
 
10
- - -
 
11
- - -
 
12
- - -
 
13
- - -
 
14
- - -
 
15
- - -
 
16
- - -
 
17
- - -
 
18
- - -
 
19
- - -
 
20
- - -
 
21
- - -
 
22
- - -
 
23
- - -
 
24
- - -
 
25
- - -
 
26
- - -
 
27
- - -
 
28
- - -
 
29
- - -
 
30