มะนาว

 

มะนาว

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยผล
ปี 2566 มะนาว
ตลาดกลางหนองบ้วย 
อ. ท่ายาง  จ.เพชรบุรี
โทร. (032) 461534
ผลขนาดใหญ่พิเศษ
ผลขนาดใหญ่
ผลขนาดกลาง
ผลขนาดเล็ก
กันยายน
1
250 230 200 180
 
2
- - - -
 
3
- - - -
 
4
250 230 200 180
 
5
250 230 200 180
 
6
250 230 200 180
 
7
250 230 200 180
 
8
250 230 200 180
 
9
- - - -
 
10
- - - -
 
11
300 280 260 200
 
12
300 280 260 200
 
13
300 280 260 200
 
14
300 280 260 200
 
15
300 280 260 200
 
16
- - - -
 
17
- - - -
 
18
350 300 280 250
 
19
350 300 280 250
 
20
350 300 280 250
 
21
350 300 280 250
 
22
350 300 280 250
 
23
- - - -
 
24
- - - -
 
25
350 300 280 250
 
26
350 300 280 250
 
27
350 300 280 250
 
28
350 300 280 250
 
29
350 300 280 250
 
30