ปาล์มน้ำมัน

 

ปาล์มน้ำมัน 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2566 ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย น้ำหนักมากกว่า 15 กก. ขึ้นไป
โรงงานสุขสมบูรณ์ 
  บริษัท แสงสิริน้ำมันปาล์ม จำกัด
  บ.ศรีเจิญปาล์มออยล์  จำกัด
บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด
บริษัท ยูนิวานิช จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวน
ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่
อ.กาญจนดิษฐ์
                     ต.นาโพธิ์ อ.สวี
ต.ทุ่งคา อ.เมือง
อ.อ่าวลึก
ปาล์มน้ำมันกระบี่
จ.ชลบุรี
จ.สุราษฎร์ธานี
   จ.ชุมพร
จ.ชุมพร
จ.กระบี่
อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่
โทร. (038)442999 กด1 โทร. (077) 278600
                    โทร. (077) 531197
โทร. (077) 641604-5
โทร. (075) 681116 ต่อ 334
โทร. (075) 618176
กันยายน
1
5.40 5.50 5.20 5.30 5.20 5.20
 
2
- - - - - -
 
3
- - - - - -
 
4
5.40 5.50 5.20 5.50 5.20 5.20
 
5
5.40 5.50 5.20 5.30 5.20 5.20
 
6
5.40 5.50 5.20 5.20 5.10 5.20
 
7
5.40 5.30 5.20 5.20 5.10 5.10
 
8
5.20 5.30 5.20 5.20 5.00 5.10
 
9
- - - - - -
 
10
- - - - - -
 
11
5.00 5.20 5.20 5.00 4.90 5.10
 
12
5.00 5.20 4.90 4.90 4.90 5.10
 
13
5.00 5.20 4.90 4.80 4.90 5.00
 
14
5.00 5.20 4.80 4.80 4.90 5.00
 
15
5.00 5.20 4.80 4.80 5.00 5.00
 
16
- - - - - -
 
17
- - - - - -
 
18
5.00 5.40 4.80 4.90 5.20 5.10
 
19
5.00 5.50 4.80 4.90 5.20 5.10
 
20
5.00 5.50 4.80 4.80 5.10 5.10
 
21
5.00 5.40 4.80 4.80 5.00 5.10
 
22
5.00 5.40 4.80 4.90 5.00 5.10
 
23
- - - - - -
 
24
- - - - - -
 
25
5.00 5.50 - 5.10 5.20 5.20
 
26
5.00 5.50 5.00 5.10 5.20 5.20
 
27
5.00 5.50 5.00 5.00 5.20 5.20
 
28
5.00 5.50 5.00 5.00 5.20 5.20
 
29
5.00 5.50 5.00 5.00 5.00 5.30
 
30