มังคุด

 

มังคุด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2566 มังคุด
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูนทรัพย์ (คุณวารินทร์)
อ.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
คละ
ผิวมันคละ
ผิวมันผลขนาดใหญ่
กันยายน
1
25.00 45.00 -
 
2
- - -
 
3
- - -
 
4
- - -
 
5
- - -
 
6
- - -
 
7
- - -
 
8
- - -
 
9
- - -
 
10
- - -
 
11
- - -
 
12
- - -
 
13
- - -
 
14
- - -
 
15
- - -
 
16
- - -
 
17
- - -
 
18
- - -
 
19
- - -
 
20
- - -
 
21
- - -
 
22
- - -
 
23
- - -
 
24
- - -
 
25
- - -
 
26
- - -
 
27
- - -
 
28
- - -
 
29
- - -
 
30