การประชุมคณะกรรมการกองทุน FTA ครั้งที่ 1/2566

            วันที่ 24 มกราคม 2566 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ หรือกองทุน FTA ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานเรื่องต่างๆ รวมถึงพิจารณาการขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/pfbid0jir8FmDDoumtiG6gzji61hk3dcGMboPjSNfmgwxTTJEoh1TC96pkk1daESAGkvypl