ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 18 กันยายน 2566

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 18 กันยายน 2566
 
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,000 บาท/ตัน
 
ข้าวเปลือกเจ้าพันธ์ุสุพรรณบุรี ความชื้น 15%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 11,500 บาท/ตัน
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%
หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 10.70 บาท/กก.
 
หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3.25 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 18%
บริษัทแสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 5.40 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ราคา 5.20 บาท/กก.
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 5.10 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ราคา 5.00 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 47.81 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ราคา 48.61 บาท/กก. 
 
น้ำยางพาราสด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด จ.นครศรีธรรมราช 43.00 บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทองขนาดกลาง
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 120.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ราคา 115.00 บาท/กก.
 
เงาะโรงเรียน
สหกรณ์การเกษตร บ้านนาสาร จำกัด อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 19.00 บาท/กก.

ลองกอง เบอร์ 1
คุณปรวิศา ต.นาใต้ อ.นาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 30.00 บาท/กก.
 
ลองกอง เบอร์ 2
คุณปรวิศา ต.นาใต้ อ.นาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 20.00 บาท/กก.

มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่
แหล่งรับซื้อ คุณธิดา/คุณจุ๊ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 800.00 บาท/ร้อยผล
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 900.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 700.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม อ.เมือง จ.ชุมพร 500.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 700.00 บาท/ร้อยผล
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 500.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 400.00 บาท/ร้อยผล
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 300.00 บาท/ร้อยผล
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดคละ
จุดรับซื้อมะพร้าวนายประยูร ใจห้าว อ.สีมาชล จ.นครศรีธรรมราช 500.00 บาท/ร้อยผล
 
สุกร
ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 66.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ราคา 70.00 บาท/กก.
 
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราคา จ.ชลบุรี 40.00 บาท/กก.  
 
ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 400.00 บาท/ร้อยฟอง
 
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 100.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ราคา 105.00 บาท/กก.

#Oae_Navigator #สศก