ประกาศสาระสำคัญ จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างต่อเนื่อง)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

/assets/portals/1/fileups/caiprocurement/files/caiprocurement/2567/20-01022016112024.pdf