การประชุมศูนย์ประเมินผล ครั้งที่ 11/2566

         วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ศูนย์ประเมินผล (ศปผ.) จัดประชุมศูนย์ประเมินผล ครั้งที่ 11/2566 โดย ดร.ชัฐพล สายะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นางพนิดา โตพ่วง รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร  ผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ศปผ. ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สศก. และบุคลากรส่วนต่าง ๆ เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting
ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ อาทิ ประเด็นจากที่ประชุมผู้บริหาร สศก. วาระสืบเนื่อง/วาระเพื่อพิจารณา อาทิ 1) การจัดทำ Dashboard และ App ติดตามประเมินผลโครงการสำคัญ 2) การปรับลดแบบสอบถาม การวัดความสำเร็จโครงการ 3) การติดตามโครงการสำคัญ ตามนโยบาย รมว.กษ. 4) การขับเครื่องสินค้าเกษตรมูลค่าสูง และ 5) ภาพรวมผลการเบิกจ่ายของ ศปผ. รวมทั้งวาระเพื่อทราบ ผล-แผนการดำเนินงาน ปี 2567 ของส่วนต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและร่วมกันปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
Cr.ทีม PR ศปผ.

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/cppeoae/posts/pfbid02MS5QdhPYSe46WvKkdts3pmadqCLGRATaPnr4Er7awCMgsfYwxyoju2vWoEAT21cxl