ผอ. สศท. 3 ร่วมลงพื้นที่การตรวจราชการของ รมช. กษ. จังหวัดหนองบัวลำภู และสกลนคร ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2567เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ได้ร่วมลงพื้นที่การตรวจราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา) โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ซื้อขายข้าวโพดพร้อมฝักหมัก (Corn silage) ระหว่างผู้ประกอบการกับสหกรณ์หนองบัวลำภู, ร่วมเยี่ยมชมแปลสาธิตการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดพร้อมฝัก โดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร บ้านยากลาง อำเภอนาวัง และเยี่ยมชมกิจกรรมการเลี้ยงโคนมของฟาร์มต้นแบบนาวังโมเดล และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 จังหวัดสกลนคร รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ได้ร่วมกันมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ให้มีโอกาสได้โค-กระบือ ไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง