ร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร