ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางกลางในงานจ้างก่อสร้าง (บก.01) จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

ดาวน์โหลดเอกสาร