หน่วยงานใน สศก.   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ (สศท.1-12)
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (เชียงใหม่)
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (พิษณุโลก)
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 (อุดรธานี)
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 (ขอนแก่น)
ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 (นครราชสีมา)
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 (ชลบุรี)
ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 (ชัยนาท)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 (สุราษฎร์ธานี)
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 (สงขลา)
    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 (ราชบุรี)
    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 (อุบลราชธานี)
    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 (นครสวรรค์)