เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
MR. CHANTANON WANNAKEJOHN
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ดำรงตำแหน่ง : 
เมื่อวันที่ ตุลาคม 2563  

ติดต่อ :
50 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2940-7207 

E-mail :
chantanon@yahoo.com
chantanon@oae.go.th

ประวัติการศึกษา :
2539-2540 : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ [University of New Hampshire, U.S.A.]
2538-2539 : ประกาศนียบัตร หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารธุรกิจ [University of Wisconsin - Madison, U.S.A.]
2532-2536 : ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการทำงาน :
2562- 2563 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2560-2562 : รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2558-2560 : ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2553-2557 : อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2545-2553 : หัวหน้ากลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอื่น ๆ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2543-2545 : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เนวิเกเตอร์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร